هوای تو؛

از دود سیگارم هم مضر تر است...

دود سیگار به سرفهام میاندازد

، هوای تو به گریه